ثروت کوروش

زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می‌بخشی؟

کوروش گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟!  کزروس عددی را با معیار آن زمان گفت.

کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت : برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوش‌شان رسانید.

 مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کورش رو به کزروس کرد و گفت: ثروت من اینجاست. اگر آنهارا پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره‌اند مثل این می‌ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد!

/ 3 نظر / 20 بازدید
افشین

[ناراحت] من که با دین عرب آمیخته ام کیش و آیین را به تازى باخته ام من که زرتشت کهن را داده ام جاى آن قر آن تازى دیده ام من کجا ایرانیم؟ من که نامم نام تازى گشته است گه غلام این و گه آن گشته است میروم مشهد به پا بوس رضا گرچه فردوسى همانجا خفته است من کجا ایرانیم ؟ من که تاج شاهیم چون رفته است جاى آن عمامه بر سر رفته است من که جشنم جاى نوروز و سده عید فطر و عید قربان گشته است من کجا ایرانیم ؟ من که بر گوشم چو روحم خسته است زاهدى بانگ اذان را گفته است بر سر هفت سین من هر نوبهار جاى شهنامه چو تازینامه است من کجا ایرانیم ؟ من که از دستم زبانم رفته است آن شکر شیرین نباتم رفته است من که از پارسى به فارسى تن دهم چون عرب با واژه ام بیگانه است من کجا ایرانیم ؟ من که قلبم با عزا پر گشته است با غم بیگانه دل آغشته است من که با اشک و غم و سینه زنى شور و شادى از برم گم گشته است من کجا ایرانیم ؟ من که خرمدین ز یادم رفته است مهر میهن از روانم رفته است گرچه از بانگ خروس تابانگ شب حلق من الله اکبر گفته است من کجا ایرانیم ؟ من

افشین

من کجا ایرانیم ؟ من کجا ایرانیم تا فتنه است خاک میهن در کف بیگانه است من کجا ایرانیم تا میهنم اینچنین بى یار و یاور گشته است من کجا ایرانی ام؟